Planvisie

De vereniging Bewust Wonen Werken Boschveld (opgericht aug ‘12) beoogt het in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bouwen en beheren van een ecologisch woningbouwproject.

Leden van de vereniging willen in een omgeving wonen waar ze in balans met de omgeving kunnen leven en daar meer invloed op uit kunnen oefenen. Het project bestaat uit ongeveer 23 wooneenheden in Boschveld ’s-Hertogenbosch, al danniet gecombineerd met bedrijfsruimte. Het gaat om nieuwbouw en mogelijk ook om hergebruik van bestaande bouw.

Er is de ambitie om (gedeeltelijk) zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft energiebehoefte en -opwekking, waterbeheer en voedselvoorziening. Ook leeft de ambitie om gesloten kringlopen te realiseren.

De samenhang tussen bebouwing, het verweven van gemeenschappelijke elementen en de overgangen van openbare naar semi-openbare en private ruimte dragen bij aan meer  sociale omgang en samenhang.

Via het menu onder Planvisie kun je de verschillende onderdelen van de planvisie lezen;